Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Sklep internetowy agapit.pl (zwany dalej: „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci „Internet”, na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Właścicielem Sklepu jest: Agapit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie (10-302), ul. M. Zientary- Malewskiej 26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000404247, NIP: 7391016226, REGON: 510304047 (dalej ,,Sprzedawca’’), email: info@agapit.pl, numer telefonu kontaktowego: (89) 526 53 85 / +48 606 326 896

§ I. Definicje

Użyte w Regulaminie Sklepu pojęcia oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca);
 3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
 4. Towar/Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży, prezentowana w Sklepie;
 5. Zamówienie – złożone Sprzedawcy przez Klienta oświadczenie o akceptacji oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, złożona na formularzu wygenerowanym na stronie Sklepu i określająca m.in. rodzaj i liczbę Produktów, ich cenę, jak również warunki i koszty dostawy i wybór sposobu płatności;
 6. Sprzedaż na odległość - umowa zawarta z Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21);
 7. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21);
 8. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz osobiście w jednym z Salonów Firmowych Sprzedawcy w Polsce;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08) zawierana w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 10. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, wskazująca wybrane przez Klienta Produkty oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w szczególności w zakresie: liczby Produktów, adresu dostawy, wyboru sposobu płatności;
 11. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, który dotyczy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03);
 12. Firma kurierska - firma kurierska działająca pod firmą DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028368, NIP: 526-020-41-10 lub każda inna firma kurierska, z której usług korzysta Sprzedawca w zakresie dostawy Towarów;
 13. Salon Firmowy Sprzedawcy- punkt handlowy stanowiący sklep Sprzedawcy, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ II. Postanowienia ogólne

Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w szczególności: składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Produktów oraz składania Zamówień, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
  2. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard (HTTP i HTTPS, HTML 5, XHTML i XML, CSS 3, JavaScript (w tym DHTML), grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG, obiektowy model dokumentu (DOM), ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).
   )
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności, do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, w tym w konta Klientów, czy też w jego elementy techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania zakupów Towarów. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 4. W przypadku, gdy ze Sklepu korzysta osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, osoba fizyczna, która w jej imieniu korzysta ze Sklepu lub składa Zamówienie potwierdza, że ma prawo do reprezentowania takiego podmiotu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem Internetowym.
 6. Regulamin jest dostępny w stopce strony pod adresem internetowym www.agapit.pl/regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy mieszczącej się pod adresem ul. M. Zientary- Malewskiej 26 w Olsztynie.
 7. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulaminu w każdym czasie. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta, w tym w stosunku do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie informacji o takiej zmianie wraz z treścią zmienionego Regulaminu na adres mailowy do kontaktu podany przez Klienta przy rejestracji Konta oraz zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy wejdzie w życie w terminie 14 dni od poinformowania o takiej zmianie. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu Sprzedawcy powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie jest zaakceptowanie Regulaminu.

§ III. Opisy i zdjęcia Towarów 

 1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.agapit.pl, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 2. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru.
 3. Klient nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać zdjęć i opisów Towarów, ani jakichkolwiek informacji zawartych w Sklepie do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zakupów Towarów w Sklepie, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie w sposób wykraczający poza zakres dozwolony przez prawo ze zdjęć, opisów Towarów lub innych informacji zawartych w Sklepie może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

§ IV. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wyrażone są w następujących walutach: złoty polski (PLN) lub euro (EUR).
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta.
 3. Informacja o cenie Towaru objętego Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca może dokonywać zmian cen Towarów oferowanych w Sklepie, kosztów dostawy oraz zamieszczać informacje o nowych Towarach, wycofywać Towary z asortymentu, przeprowadzać akcje promocyjne na stronach Sklepu bądź wprowadzać w nich zmiany w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Sprzedawca potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone przez Klientów przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.
 4. Ceny w salonach stacjonarnych Sprzedawcy mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.
 5. W przypadku przekierowania Klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, cena podana przy Towarze na stronie porównującej ceny jest ceną promocyjną.

§ V. Sposoby korzystania ze Sklepu

 1. Klient może korzystać ze Sklepu:
 • w formule ,,Rejestracja i logowanie do Konta Klienta’’ - Klient korzystający ze Sklepu po zalogowaniu na Konto Indywidualne. W celu dokonania zakupów należy zarejestrować Konto Klienta, a następnie się na nie zalogować. Przy dokonywaniu zakupu należy podać ponadto każdorazowo adres dostawy oraz dane nabywcy w celu wystawienia faktury, jeżeli informacje te różnią się od danych podanych w trakcie rejestracji Konta Klienta. W przypadku zablokowania Konta Klienta przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed zablokowaniem Konta Klienta podlega wykonaniu na zasadach formuły „Zakupy bez rejestracji”, o której mowa poniżej.
 • w formule „Zakupy bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić formularz Zamówienia poprzez podanie: (i) imienia i nazwiska/danych do faktury Klienta; (ii) adresu do faktury Klienta; (iii) adresu poczty elektronicznej email; oraz (iv) numeru telefonu kontaktowego; oraz (v) złożenie oświadczenia, o akceptacji Regulaminu. Dokonanie ww. czynności jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

 

§ VI. Zakupy 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez stronę internetową Sklepu dostępną pod adresem https://www.agapit.pl
 2. Klient może złożyć Zamówienie na dwa sposoby – poprzez użycie Konta Klienta lub bez rejestracji,
  o czym mowa w § V. powyżej.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 10.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Dostępność Sklepu może być ograniczona przez Sprzedającego w celu wykonania prac naprawczych lub modernizacyjnych, o czym Sprzedawca będzie odpowiednio informował.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy przejść do sekcji „Koszyk”, gdzie Klient powinien wskazać wybrane Towary oraz ich liczbę. Po skompletowaniu Koszyka należy wybrać adres dostawy (jeśli jest inny niż adres Klienta podany w ustawieniach Konta Klienta). W przypadku, gdy Klient składa Zamówienie w ramach formuły „Zakupy bez rejestracji”, Klient powinien podać dane, o których mowa w § V ust. 3 powyżej, w tym podać adres dostawy. Po wskazaniu adresu dostawy pojawi się informacja o kosztach dostawy Zamówienia. Po akceptacji kosztów dostawy Zamówienia, pojawi się informacja podsumowująca Zamówienie Klienta, w tym informacje o: zamawianych Towarach i ich liczbie; cenie zamawianych Towarów oraz kosztach dostawy Zamówienia (w tym informacja o łącznej kwocie do zapłaty obejmującej cenę zamawianych Towarów i koszty dostawy Zamówienia). W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy kliknąć na przycisk „Zamawiam i płacę”. Złożone Zamówienie Klienta zostanie przesłane do Sprzedawcy, a Klient zostanie przekierowany na stronę wyboru sposobu i terminu zapłaty. Na tej stronie Sklepu będzie przedstawiona informacja o sposobach i terminach zapłaty w Sklepie oraz o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowania płatności.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zgodnie z treścią Zamówienia oraz zobowiązuje Klienta do odbioru Towarów i zapłaty ceny Towarów oraz kosztów dostawy podanych w Zamówieniu.
 6. Zawierając Umowę z osobą fizyczną, Sprzedawca może polegać na oświadczeniu tej osoby, czy przysługuje jej status Przedsiębiorcy na prawach konsumenta czy też nie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca nie jest zobowiązany do prowadzenia dalszych analiz, aby ustalić ten status, chyba że poweźmie informację, iż oświadczenie osoby fizycznej było nieprawdziwe.
 7. Potencjalna weryfikacja ze strony Sprzedawcy, czy zakup miał charakter zawodowy, czy też nie, może nastąpić np. poprzez zgłoszenie przez Klienta chęci otrzymania faktury. Oświadczenie osoby fizycznej czy przysługuje jej status Przedsiębiorcy na prawach konsumenta czy też nie, może polegać na tym, że osoba fizyczna składając Zamówienie podaje na fakturze pełne dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w tym numer NIP. Sprzedawca może żądać podania takich informacji na każdym etapie realizacji umowy. W takiej sytuacji (tj. otrzymania od Klienta NIP-u do faktury) Sprzedawca otrzymując Zamówienie i zawierając z Klientem umowę, może przyjąć, że Klient dokonuje czynności w bezpośrednim związku ze swoją działalnością gospodarczą.
 8. Klient zawierając umowę, może też umieścić dodatkową informacje, o tym że dana umowa ma charakter zawodowy - Sprzedawca może każdorazowo żądać od Klienta umieszczenia takiej informacji w czasie złożenia Zamówienia lub potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 9. Weryfikacja ze strony Sprzedawcy, czy zakup miał charakter zawodowy czy też nie, może również nastąpić na etapie zgłaszania zwrotów, reklamacji, lub badania możliwości odstąpienia od umowy.
 10. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie Klienta lub w formularzu Zamówienia (formuła „Zakupy bez rejestracji”) Sprzedawca wysyła potwierdzenie złożenia Zamówienia. Następnie Klient otrzyma informację o przystąpieniu do realizacji Zamówienia, a wraz z nią Sprzedawca przekaże Klientowi Potwierdzenie Zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy. Sprzedaż Towaru dokumentowana jest fakturą lub paragonem fiskalnym, wystawianym na dane Klienta podane przy składaniu Zamówienia. Potwierdzenie Zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie przekazane Klientowi również w formie papierowej wraz z fakturą. Z chwilą wysłania zamówionych Towarów Klient otrzyma potwierdzenie ich wysłania wraz z dokumentem zakupu na wskazany adres poczty elektronicznej.
 11. W Sklepie Sprzedawca zamieszcza informacje o aktualnej dostępności Towarów. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Towar jest dostępny. W wyjątkowym przypadku, gdy Towar okaże się niedostępny po złożeniu Zamówienia Sprzedawca skontaktuje się indywidualnie z Klientem w celu ustalenia, czy Klient chce (i) oczekiwać na realizację Zamówienia lub (ii) otrzymać niezwłoczny zwrot płatności – Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Dostawy Towarów są realizowane przez Sklep na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami nie stosuje się art. 662 Kodeksu cywilnego oraz art. 681 i art. 682 Kodeksu cywilnego.
 14. Klient będzie informowany przez Sprzedawcę o zmianach w statusie realizacji Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na Koncie Klienta lub w formularzu Zamówienia (formuła „Zakupy bez rejestracji”).
 15. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez Sprzedawcę Zamówień, aż do wyczerpania zapasów Towarów objętych tą formą sprzedaży.
 16. W przypadku chęci odbioru osobistego w jednym z Salonów Firmowych Sprzedawcy, złożenie Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej poczytuje się za przyjęcie Rezerwacji na dany produkt i przygotowanie Towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze Towaru w sklepie, po zbadaniu przez Klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 17. W przypadku zamówienia przez Klienta Towaru prezentowanego na stronie Sklepu, w wyniku przekierowania Klienta na stronę Sklepu za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny Towarów, nie jest dostępna opcja odbioru osobistego przez klienta w jednym z Salonów Firmowych Sprzedawcy.
 18. Rezerwacje w Salonach Firmowych Sprzedawcy nie są dostępne, jeśli Klient został przekierowany do Sklepu przez internetowe porównywarki cenowe.
 19. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa Sklepu.

§ VII. Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 1. czas realizacji Zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);
 2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 1. Przy każdym produkcie dostępnym w Sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania Towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania Zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej do momentu doręczenia Klientowi.
 2. Wraz z Towarem wydawane są dokumenty gwarancyjne (o ile dany Towar jest objęty gwarancją) oraz faktura lub paragon fiskalny, a także Potwierdzenie Zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia takich braków.
 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta
  z chwilą wydania mu Towaru.
 4. Klient powinien ocenić stan Towarów dostarczonych przez firmę kurierską. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem w obecności kuriera należy sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) opisujący podstawę reklamacji, a reklamowany Towar wraz z dokumentem sprzedaży przekazać kurierowi w celu odesłania do Sprzedawcy. Alternatywnie Klient może złożyć reklamację na podstawie § X. Regulaminu i przewidzianą tam procedurą.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany wykonać umowę niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. Cena dostawy Towaru określona jest w cenniku dostępnym każdorazowo podczas składania zamówienia. Sprzedawca przewiduje możliwość darmowej dostawy, w przypadku zamówienia Towaru powyżej określonej przez Sprzedawcę kwoty. 
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy Zamówienia lub brak dostawy Zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Zamówienia.

§ VIII. Sposoby płatności

 1. Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów.

  Przed wydaniem Towaru Klientowi:
  -Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  -Kartą kredytową.
  W momencie odbioru Towaru:
  -Gotówką w przypadku odbioru Towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny kosztze Sklepu Stacjonarnego Sprzedawcy;
  -Gotówką do rąk firmy kurierskiej, w przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.
   
 2. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej Umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą, wyrażoną przez Klienta na piśmie, pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej Umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę, na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji w momencie niemożliwości wykonania lub dostarczenia Towaru przez producenta lub dostawcę. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 4. Operatorem płatności Przelewy24 jest DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, NIP 781-173-38-52 REGON 634509164 każdy inny operator płatności, z którego usług korzysta Sprzedawca.

§ IX. Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą, Konsument jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10 poniżej) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, którego Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie Towaru lub którego osoba trzecia inna niż firma kurierska i wskazana przez Konsumenta bądź przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem w/w terminu na adres: Agapit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie (10-302), ul. M. Zientary- Malewskiej 26, bądź na adres e-mail: esklep@agapit.pl. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien dołączyć kopię dowodu zakupu lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy sprzedaży.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.agapit.pl/zwroty jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Towarów ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Towarów ujętych w Zamówieniu (i wtedy Umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Towarów ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od Umowy).
 5. W razie odstąpienia od umowy, Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towary, w zakresie których odstąpił od Umowy ze Sprzedawcą, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy ze Sprzedawcą. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Konsumenta bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów - wynikających z wybranego przez Konsumenta bądź przedsiębiorcy na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego Towaru pomniejszona o koszty dostawy, w przypadku, gdy ponosił je Sprzedawca i ew. inne koszty, które wykazał Sprzedawca, związane z dostarczeniem i obsługą Towaru. W przypadku korekty ilościowej Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem Towaru, gdy poniósł je Sprzedawca.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Konsumentowi bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  a)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  c) w której Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

10. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy, w razie odstąpienia od Umowy Konsument bądź przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

§ X.  Reklamacje

 1. Klient może złożyć Reklamację według trybu opisanego poniżej. Poniższe postanowienia dotyczące reklamacji, w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Klient powinien zweryfikować Towary dostarczone przez firmę kurierską. W razie stwierdzenia dostarczenia uszkodzonego Towaru lub dostarczenia Towaru niezgodnego z Zamówieniem (w tym zarówno niezgodności rodzaju Towaru, jak liczby zamówionych Towarów) Klient ma prawo do złożenia Reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Towaru lub Towaru niezgodnego z Zamówieniem. Klient powinien przekazać swoją Reklamację niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 7 dni od stwierdzenia dostarczenia uszkodzonego Towaru lub dostarczenia Towaru niezgodnego z Zamówieniem.
 3. W celu złożenia Reklamacji w związku z dostarczeniem uszkodzonego Towaru lub dostarczeniem Towaru niezgodnego z Zamówieniem, Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać go do Sprzedawcy, wraz z reklamowanym Towarem oraz z dowodem zakupu tego Towaru od Sprzedawcy na adres: Agapit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie (10-302), ul. M. Zientary- Malewskiej 26, wraz z opisem reklamacji (dalej: „Reklamacja”). Na przesyłce z reklamowanym Towarem Klient powinien umieścić w widocznym miejscu napis „REKLAMACJA”. Klient może skorzystać ze wzoru dokumentu zgłoszenia Reklamacji, który jest dostępny na stronie Sklepu pod adresem: https://www.agapit.pl/reklamacje
 4. Jeżeli Reklamacja Klienta będzie zasadna, koszt dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru ponosi Sprzedawca. Klient ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedawcy. Jeśli Klient chce skorzystać z możliwości dostarczenia reklamowanego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedawcy powinien w tym celu niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. W przypadku uznania Reklamacji Konsumenta bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na właściwy lub wolny od wad. W przypadku Reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli wymiana reklamowanego Towaru nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci kwotę zapłaconą przez Klienta niebędącego Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta za reklamowany Towar w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia Reklamacji. Zwrot płatności nastąpi takim samym sposobem, jakim Klient niebędący Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta dokonał zapłaty. W przypadku zapłaty za pobraniem, zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta niebędącego Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sprzedawcy.
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego reklamowanego Towaru, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską.
 8. Towar należy dostarczyć kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Towaru, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania Towaru.
 9. Jeżeli Towar dostarczony do Sprzedawcy okaże się sprawny i Sprzedawca nie wykryje wady, wówczas Sprzedawca pobierze od Klienta opłatę za diagnostykę zgodnie z aktualnym cennikiem i kosztami dostawy.
 10. Reklamacje związane z działalnością Sprzedawcy (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Towary znajdujące się w Koszyku) należy wysyłać pod adres: esklep@agapit.pl.

 

§ XI.  Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta bądź przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z rękojmi.

§ XII. Odpowiedzialność

 1. Z zastrzeżeniem § X. niniejszego Regulaminu, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami bądź przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży Towarów zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub na jego rzecz, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysokości straty rzeczywiście poniesionej przez Klienta niebędącego Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta, nie wyższej jednak niż cena zapłacona Sprzedawcy przez takiego Klienta za Towar na podstawie takiej umowy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 4. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego, Klient niebędący Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta może dochodzić naprawienia szkody wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu i w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej niniejszego paragrafu Regulaminu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn  technicznych (takich jak m. in. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych od niego niezależnych. 

§ XIII. Ochrona Danych Osobowych 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest AGAPIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie (10-302), ul. M. Zientary Malewskiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000404247, NIP: 7391016226, REGON: 510304047. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem: ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn, mailowo: esklep@agapit.pl lub telefonicznie: +48 606 326 896.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 3. AGAPIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 4. Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania. 
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach w szczególności:
  (i) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu i udzielenia informacji, (ii) w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej na wybrane produkty – w celu prawidłowego zrealizowania umowy o świadczenie usług.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, będą przetwarzane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Administrator może dochodzić roszczeń związanych z zawartą Umową.
 8. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres www oraz nazwę firmy,  służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania Klientowi darmowych materiałów czy wyceny usług Administratora, przez czas trwania negocjacji  handlowych zmierzających do podpisania Umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Klienta oferty handlowej), a dalej przez czas wykonania Umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży.
 9. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Administratora cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ XIV. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem bądź przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ XV. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.agapit.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 

Czatuj

Oferta indywidualna
Specjalne zamówienia realizuj w specjalnych warunkach.

Dbamy o zadowolenie naszych klientów, dlatego udostępniamy opcję uzyskania oferty indywidualnej

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!
Zamów pokaz
Nasz ekspert zaprezentuje Ci możliwości sprzętu

Miejsce i termin pokazu dostosujemy do Twoich potrzeb!

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!
Postępowanie przetargowe
Specjalne zamówienia realizuj w specjalnych warunkach.

Dbamy o zadowolenie naszych klientów, dlatego udostępniamy opcję uzyskania oferty indywidualnej

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!