Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

1.    Administratorem Danych Osobowych Klienta jest AGAPIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Olsztynie (10-302), ul. M. Zientary Malewskiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000404247, NIP: 7391016226, REGON: 510304047. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem: ul. M. Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn, mailowo: info@agapit.pl lub telefonicznie: 89 526 53 85.
2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, jak również art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Dane osobowe posłużą w celu prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług Klientowi, która jest zawierana poprzez akceptację Regulaminu, wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, czy też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu archiwalnym i dowodowym, a także analitycznym.
3.    Administrator przetwarza niezbędne minimum danych osobowych takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania świadczonych usług. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością zawarcia i dokonania realizacji umowy o wykonanie usług.
4.    Klientowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5.    Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i handlową Administratora Danych lub obsługą księgową, a także podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń, firmy ubezpieczeniowe, kurierskie, kancelarie prawne, z którymi Administrator współpracuje w zakresie dostarczania towarów. 
6.    W procesie realizacji umowy, na podstawie podanych danych osobowych, Administrator  podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
7.    Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia Umowy, prawidłowego zrealizowania świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Umowy, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce i w stosunku do niego lub przez okres wymagany w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych lub księgowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
8.    Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.    Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 

Czatuj

Oferta indywidualna
Specjalne zamówienia realizuj w specjalnych warunkach.

Dbamy o zadowolenie naszych klientów, dlatego udostępniamy opcję uzyskania oferty indywidualnej

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!
Zamów pokaz
Nasz ekspert zaprezentuje Ci możliwości sprzętu

Miejsce i termin pokazu dostosujemy do Twoich potrzeb!

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!
Postępowanie przetargowe
Specjalne zamówienia realizuj w specjalnych warunkach.

Dbamy o zadowolenie naszych klientów, dlatego udostępniamy opcję uzyskania oferty indywidualnej

By otrzymać ofertę indywidualną wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Oddzwonimy!